daphnejouwpersonaltrainer@gmail.com

algemene voorwaarde

Home / algemene voorwaarde

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen
in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is
aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Daphne jouw personal trainer: de gebruiker van deze algemene
voorwaarden: Daphne jouw personal trainer ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder KvK-nummer 63576872;
b. overeenkomst: de overeenkomst tussen Daphne jouw personal
trainer en de klant;
c. klant: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met
Daphne jouw personal trainer ;
d. training: de (personal) trainingssessie die door Daphne jouw
personal trainer wordt verzorgd;
e. personal trainer: de natuurlijke persoon die namens Daphne jouw
personal trainer de training geeft.

Artikel 2. Algemeen
2.1. De hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op
iedere overeenkomst tussen Daphne jouw personal trainer en de klant.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts
geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde
onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze
algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van
kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan
één overeenkomst.
2.4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene
voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Daphne
jouw personal trainer vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk
het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht
wordt genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen
3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is
aangegeven.
3.2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige
overeenkomsten.
3.3. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, overeenkomsten,
e-mailberichten en offertes van Daphne jouw personal trainer binden
Daphne jouw personal trainer niet.
3.4. Vermelde tarieven zijn inclusief btw.

Artikel 4. Totstandkoming van de
overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de
overeenkomst heeft ingevuld, ondertekend en aan Daphne jouw
personal trainer heeft geretourneerd.

Artikel 5. Annuleringsvoorwaarden
5.1.
a. In overleg kan bij ziekte/blessures/vakantie de looptijd opgeschoven
worden. Dit is altijd ter beoordeling van Daphne jouw personal trainer
en zal per individuele situatie bepaald worden.
5.2. annuleringsvoorwaarden bij personal training / duo training
a. Er kan maximaal 1 sessie per week ingehaald worden.
b. Annuleren kan tot 5 uur van tevoren, de sessie kan dan in overleg op
een ander tijdstip ingehaald worden, mits er een geschikt moment
gevonden kan worden.
c. Sessies die binnen 5 uur van tevoren worden geannuleerd, kunnen
niet ingehaald worden en zijn voor rekening van de klant.
d. Bij duo’s of small group trainingen wordt er geen restitutie verleend
voor de personen die niet aanwezig kunnen zijn.
5.3. annuleringsvoorwaarden bij groepstrainingen
a. Via de app Virtuagym kan de sessie 5 uur van tevoren worden
geannuleerd. De sessie kan dan binnen 12 weken worden ingehaald
door middel van een tegoed in de app Virtuagym.
b. De tegoeden die niet binnen 12 weken worden ingehaald komen te
vervallen.
c. Sessies die binnen 5 uur tevoren worden geannuleerd, kunnen niet
ingehaald worden en zijn voor de rekening van de klant.
5.4. Annulering kan op de volgende wijzen geschieden:
a. Middels een telefoongesprek;
b. Via een Whatsapp bericht.
c. Via de e-mail worden niet geaccepteerd.

Artikel 6. Annulering van een training
door Daphne jouw personal trainer
6.1. Bij vakantie of ziekte van de personal trainer schuiven de
trainingen op. In het geval dat de klant een pakket van 3, 6 of 12
maanden afneemt, wordt de looptijd van het pakket verlengd met
de tijd dat de personal trainer op vakantie of ziek is.
6.2. Is de personal trainer ziek, dan wordt de klant daarvan zo
spoedig mogelijk via een telefoongesprek, e-mail of Whatsapp
bericht in kennis gesteld.

Artikel 7. Feestdagen
7.1. Op de volgende dagen worden door Daphne jouw personal trainer
geen trainingen gegeven:
a. Eerste kerstdag;
b. Eerste paasdag;
c. Eerste pinksterdag;
d. Oudjaarsavond;
e. Nieuwjaarsdag.
7.2. Op de overige officieel erkende feestdagen zijn trainingen in
overleg eventueel mogelijk.
7.3. Trainingen die normaliter op een van de dagen genoemd in artikel
7.1. zouden plaatsvinden kunnen ingehaald of doorgeschoven worden.

Artikel 8. Uitvoering van de
overeenkomst
8.1. Daphne jouw personal trainer is gehouden haar verplichtingen na
te komen naar beste kunnen en met de nodige zorgvuldigheid en het
nodige vakmanschap. Daphne jouw personal trainer garandeert niet dat
met haar werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt.
Het succes is mede afhankelijk van de inzet van de klant.
8.2.Daphne jouw personal trainer bepaalt de wijze waarop en door
welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd.

Artikel 9. Verplichtingen van de klant
9.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Daphne
jouw personal trainer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor
het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
9.2. De gegevens en informatie die de klant aan Daphne jouw personal
trainer verstrekt dienen volledig te zijn en geen onjuistheden en/of
onwaarheden te bevatten.
9.3. De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het
Daphne jouw personal trainer onmogelijk maakt de overeenkomst naar
behoren uit te voeren.
9.4. De klant is gehouden Daphne jouw personal trainer onverwijld te
informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
9.5. Tijdens de training dient de klant geschikte sportkleding en
sportschoenen te dragen.
9.6. De klant is verplicht gedurende de training de aanwijzingen van
Daphne jouw personal trainer op te volgen.
9.7. De klant dient gezondheidsklachten voor aanvang van de training
te melden aan Daphne jouw personal trainer.
9.8. De klant verklaart dat hij gezond is en fysiek in staat is om de
training te volgen en de instructies van Daphne jouw personal trainer
op te volgen. Indien de klant hieraan twijfelt, dan dient hij eerst een arts
te raadplegen alvorens hij de training gaat volgen.
9.9. De klant dient de training te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening
waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van
de training schadelijk voor zijn gezondheid kan zijn.
9.10. Indien de klant zich niet geschikt acht voor de training, dan dient
de klant dat direct aan Daphne jouw personal trainer te melden.
9.11. De klant is zich ervan bewust dat door het volgen van de training
blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er
sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Daphne
jouw personal trainer.
9.12. Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens de training is niet
toegestaan.
9.13. Als de klant zich misdraagt of anderszins een behoorlijke
uitvoering van de training onredelijk bemoeilijkt of verhindert, dan is
Daphne jouw personal trainer bevoegd de training te staken. De
overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd,
onverminderd het recht van Daphne jouw personal trainer op
vergoeding van eventuele schade.

Artikel 10. Facturatie en betaling
10.1. Facturatie geschiedt onverwijld na de totstandkoming van de
overeenkomst.
10.2. Facturatie geschiedt via de app Virtuagym, tenzij de klant
uitdrukkelijk heeft verzocht om een papieren factuur.
10.3. Daphne jouw personal trainer incasseert de betaling de 24ste van
de maand.
10.4. Indien de klant het gefactureerde bedrag niet tijdig betaalt, dan
heeft Daphne jouw personal trainer het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten totdat het gehele openstaande bedrag is
ontvangen.
10.5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf de
datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het
tijdstip van betaling de wettelijke rente, conform artikel 6:119 BW,
verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de
klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste
van de klant.
10.6. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van
de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de
invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen
strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande
hoofdsom.

Artikel 11. Ontbinding en opschorting
11.1. Daphne jouw personal trainer is bevoegd de overeenkomst te
ontbinden of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien
de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
11.2. Voorts is Daphne jouw personal trainer bevoegd de overeenkomst
te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien
aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden
gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1.Daphne jouw personal trainer kan niet gehouden worden tot het
vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan
haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a.
omschreven in artikel 13.2;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, zoals, maar zeker niet
beperkt tot, het niet hebben van een toereikende gezondheid of
conditie, overschatting van eigen vermogens en het negeren van
instructies.
12.2. Daphne jouw personal trainer is niet aansprakelijk voor schade,
van welke aard ook, doordat Daphne jouw personal trainer is uitgegaan
van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
12.3. Deelname aan de activiteiten tijdens de training geschiedt geheel
op eigen risico. De klant is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade
toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de training. Daphne
jouw personal trainer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk
letsel of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens de training of die is
ontstaan door het opvolgen van de door Daphne jouw personal trainer
gegeven trainingsadviezen of instructies. De kosten die voortvloeien uit
een ongeval of opgelopen letsel tijdens de training komen geheel voor
rekening van de klant.
12.4. De klant dient zich te allen tijde te gedragen conform de
aanwijzingen en gedragsregels die worden gegeven door Daphne jouw
personal trainer. Indien de klant weigert deze aanwijzingen of regels op
te volgen, dan is de klant verantwoordelijk voor de eventueel daaruit
voortvloeiende schade.
12.5. Daphne jouw personal trainer kan nimmer aansprakelijk worden
gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van
eigendommen van de klant op het terrein waar de training plaatsvindt.
12.6. Voor elke overeenkomst geldt dat er sprake is van een
inspanningsverplichting aan de kant van Daphne jouw personal trainer.
Daphne jouw personal trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor het door de klant niet behalen van een bepaald gewenst resultaat.
12.7.Daphne jouw personal trainer aanvaardt geen aansprakelijkheid
jegens de klant voor indirecte- of gevolgschade.

Artikel 13. Overmacht
13.1. Daphne jouw personal trainer is niet gehouden tot het nakomen
van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er
sprake is van overmacht.
13.2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare
tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie en
computervredebreuk door derden, ziekte van de personal trainer,
verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen,
internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen,
alsmede iedere andere situatie waarop Daphne jouw personal trainer
geen (beslissende) controle kan uitoefenen

Artikel 14. Geheimhouding
14.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van
elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke
informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor
deze verstrekt is.
14.2. Daphne jouw personal trainer verwerkt persoonsgegevens in
overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 15. Intellectuele eigendom
15.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op trainingen ontwikkeld door
Daphne jouw personal trainer blijven bij Daphne jouw personal trainer
berusten.
15.2. Het is zonder voorafgaande toestemming van Daphne jouw
personal trainer niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te
maken van de training.

Artikel 16. Toepasselijk recht en
bevoegde rechter
16.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.